מדרש הנעלם בראשית

בס"ד

שנו) רבי חזקיה אמר, אני הייתי במקום של ערביים, וראיתי אנשים שהיו מתחבאים במערה בים ההרים, ובאים לביתם מערב שבת לערב שבת. אמרתי להם מה זה שאתם עושים. אמרו לי, פרושים מן העולם אנו, ועוסקים בתורה בכל יום ויום, ולפעמים אין אנו אוכלים רק עשב השדה.

שנז) אמרתי להם, ובכל זמן במה אתם נזונים. אמרו לי, אנו מוצאים במדבר עצים המצמיחים מזונות, ואנו אוכלים אותם. כשההלכה (הלכה היא המהלך ההגיוני שמתקבל בדרכי השכל וההגיון) מאירה לנו מרוב שמחה, נפרד אחד ממנו, ומבשל אותם ואנו אוכלים. ויום הזה נחשב לנו שהוא בכי טוב. ובזמן שעצים אלו אינם צומחים, אנו אוכלים עשב שאנו מוצאים, ומבשלים אותם ואוכלים.

שנח) אמרתי להם יהיה חלקי עמכם לעולם הבא. אשריכם בעולם הזה וטוב לכם בעולם הבא. עתה אני יודע שלא תהיו בבושה, כשיבוא משה לתבוע עלבונה של תורה. אמרתי להם, בני, בחייכם, איזה חידוש נתחדש לכם ביום הזה.

זהר חדש, הסולם, כרך י"ט, מדרש הנעלם בראשית, עמ' קלד.

רק כשיש לאדם כח אחד חזק

בס"ד

רק כשיש לאדם כח אחד חזק, אותו כח הוא יכול לפעול וכל הרצונות מתבטלים כנגדו. נמצא לפי זה, אם האדם רוצה שיצליח בתורה, אזי הוא צריך לראות – שהרצון לעסוק בתורה יהיה יותר חזק משאר רצונות שבו, וזאת ע"י הגדלת קו ימין, דהיינו חשיבות התורה. ואז הם נכנעים נגדו, משום שיש בכח הגבור להכניע את החלש. לכן הרצון החזק מכניע את רצון העצלות ואת הרצון לכבוד, ואת שאר התאוות.

ימין ה' עושה חיל, ברכת שלום טיוטות, עמ' שצא טור ב'

דברים שלא נגלו למשה נגלו לרבי עקיבא

בס"ד

דברים שלא נגלו למשה, נגלו לר' עקיבא. גם זהו מ"ש באותיות דר' עקיבא, כי אמר משה לשי"ת על ר' עקיבא, יש לך אדם כזה ואתה נותן התורה על ידי? וכו', והיה משה נרתע, כיון שראה מזלו של ר' עקיבא, דורש על כל קוץ וקוץ תלי תלים של הלכות. וקרוב לזה נזכר במסכת שבת פרק ר' עקיבא. והטעם הוא, לפי שהיה ר' עקיבא יכול להשיג יותר ממשה, לסבה הנז"ל, כי הוא [רבי עקיבא] מן קין [בכור], ומשה מן הבל [פשוט]. גם זהו מ"ש במסכת שבת פרק ר' עקיבא, שבשעה שעלה משה למרום, מצאו להקב"ה שהיה קושר כתרים לאותיות [מקשט בתגים את אותיות התורה] א"ל [אמר משה לקב"ה] מי מעכב על ידך [מי מעכב בעדך את מסירת התורה?] א"ל [אמר לו הקב"ה למשה] צדיק אחד עתיד לעמוד, ועקיבא בן יוסף שמו וכו'. והענין הוא, כי מי שהוא משרש הבל, אין בו יכולת להשיג רק עד כתרי אותיות, שהם התגין, ולא יותר. וז"ש שמצאו שהיה קושר קשרים לאותיות. אבל מי שהוא משרש קין מבחינתו השנית כנז"ל, יש בו יכולת להשיג אפילו עד הטעמים, או יותר למעלה ג"כ. האמנם אח"כ מרע"ה השיג הכל ע"י מעשיו העצומים:

שער הגלגולים הקדמה לה